Đây là thời điểm ế ẩm nhất trong năm của iPhone tại Việt Nam