Làm thế nào để tính công, tính giờ làm tăng ca, làm đêm cho nhân viên

“Mức ít nhất” được hiểu bao gồm các mức 150%, 200% và 300%. Trong đó, mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần và mức 300% áp dụng với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Sau đây là , làm thêm mới. Chúng ta cùng đọc để có những hiểu biết và cái nhìn đúng đắn về giờ công làm việc

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

Cách

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, được trả khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Giả sử X là (lương ), X được tính bằng công thức sau:

X = Tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất x Số giờ làm thêm

Hoặc:

X = Tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất x Số sản phẩm làm thêm

“Mức ít nhất” được hiểu bao gồm các mức 150%, 200% và 300%. Trong đó, mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần và mức 300% áp dụng với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Giả sử Y là tiền lương làm việc vào ban đêm, Y được tính bằng công thức sau:

Y = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

Hoặc Y = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm làm vào ban đêm

Tiền lương vào ban đêm

Giả sử Z là , Z được tính bằng công thức sau:

Z = X (tiền lương làm thêm giờ ở trên)

+ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít  nhất 30%

+ 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Về kỳ hạn trả lương tháng, doanh nghiệp được phép lựa chọn trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần, nhưng phải trả ngay trong tháng làm việc đó (Điều 5).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2015. Các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực (tức ngày 1/3/2015).

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *