năng lực chuyên môn

Cần phải giải quyết như thế nào khi năng lực chuyên môn không phù hợp với công việc?

Hãy tập trung vào những công việc mà bạn từng thực hiện với một nhóm nào đó, những lần bạn