Ứng dụng Gear S

ứng dụng Gear S đã được đưa lên App Store

https2f2fblueprintapiproductions3amazonawscom2fuploads2fcard2fimage2f3403322f2b121ebf5f3843cfb0822ef43ee8a15f

Trong một năm qua, người dùng Gear S2 và Gear Fit 2 phải kết nối với iPhone thông qua ứng