Kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc mất tính cạnh tranh về giá

Hơn một nửa nói thêm nguyên nhân nữa là chi phí lương tăng lên. Hằng năm, lương cho cấp quản